The Sphere handbook dhe ndihma humanitare.

The Sphere🇺🇳 handbook dhe ndihma humanitare.

Në datat 3-5 maj, u zhvillua aktiviteti i standardeve të Sphere me pjesëmarrjen e ekspertëve nga Institucione të ndryshme pjesë e shteteve pjesmarrëse në DPPISEE🇦🇱🇧🇦🇧🇬🇭🇷🇷🇴🇲🇪🇲🇰🇷🇸🇹🇷.

Pjesëmarrësit u trajnuan në lidhje me standartet Sphere dhe u bë një simulim në tavolinë, duke i vendosur në situata të ngjashme me ato reale.

Aktiviteti ishte shumë produktiv dhe intensiv me fokus në aspektet kryesore të standardeve Sphere, duke i mundësuar pjesëmarrësve të forcojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre në këtë fushë të rëndësishme.

Aktiviteti u mbështet nga Disaster Preparedness and Prevention Initiative for Southeastern Europe (DPPISEE), ku të gjitha Shtetet pjesëmarrëse dhe Shqipëria marrin pjesë me kontributin e tyre vjetor.🇪🇺

Disaster Preparedness and Prevention Initiative in SEE

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#DPPISEE

Lajme të tjera