Legjislacioni

Ligjet dhe VKM që rregullojnë dhe garantojnë veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

Legjislacioni kombëtar, ndërkombëtar dhe akte nënligjore

Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë 2023-2030

Vlerësimi I Riskut Nga Fatkeqësitë Në Nivel Qendor

Plani Kombëtar për Emergjencat Civile (Version shkurtuar)

Plani Kombetar per Emergjencat Civile