Konferenca e Zjarreve në Pyje, një mundësi e rëndësishme për të ndarë ide dhe përvoja për të luftuar sfidat që shkaktojnë zjarret në këtë rajon.

Podgoricë, Mal i Zi.

Konferenca e Zjarreve në Pyje, një mundësi e rëndësishme për të ndarë ide dhe përvoja për të luftuar sfidat që shkaktojnë zjarret në këtë rajon.

Objektivi kryesor për të gjitha vendet e Evropës Juglindore ishte sigurimi i një platforme për shkëmbimin e informacionit, njohurive dhe praktikave më të mira, si dhe përvojave të të gjitha vendeve në lidhje me parandalimin dhe reagimin në rastet e zjarreve në pyje.

Si pjesë e iniciativës DPPI SEE, ku Shqipëria është pjesë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mori pjesë me 2 ekspertë të Mbrojtjes Civile.

Disaster Preparedness and Prevention Initiative in SEE

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#DPPISEE#civilprotection

Lajme të tjera