Thirrje për shprehje interesi për pjesëmarrje në tender, IPA SA/RES-NCPA/SRV/02

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AL), synon të japë një kontratë shërbimi për:

“EKSPERTIZËN E JASHTME DHE SHËRBIMET NË MENAXHIMIN E PAKETËS, ZGJEDHJA E NJË EKSPERTI TË JASHTËM PËR MENAXHIMIN FINANCIAR TË PROJEKTIT “SA RESILIENCE”, me asistencë financiare nga Programi i Bashkimit Evropian  IPA ADRIATIKU JUGOR 2021-2027, me Ref.: IPA SA/RES-NCPA/SRV/02

Të gjitha subjektet e interesuara, duhet të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar deri më datë 31.10.2023, ora 10.30, dorazi ose me zarf, ose me postë/korrier në adresën:

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, pranë Bllokut të Ambasadave,

“Rruga Skënderbeg” P.6/Shk.1, 1001, Tiranë,

Me temë: Shprehje interesi për pjesëmarrje në tender IPA SA/RES- NCPA/SRV/02

Data e dorëzimit do të verifikohet nga posta/ vula e korrierit/ mandat depozitimi.

Çdo aplikim i paraqitur pas afatit të mësipërm, do të refuzohet automatikisht.

Dokumentacioni nuk mund të dorëzohet me e-mail.

Më shumë informacion në lidhje me përshkrimin e detajuar të shërbimit, kërkesat dhe kriteret shtesë, mund të gjendet në dokumentacionin bashkëlidhur këtij njoftimi.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është data 31.10.2023

Njoftime të tjera