Takimi për “Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve dhe Humbjeve”.

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në bashkëpunim me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara (FAO), organizuan takimin për “Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve dhe Humbjeve”.

Në takim u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me:

-mbledhjen e të dhënave për dëmet dhe fatkeqësitë;

-mënyrën si përdoren këto të dhëna;

-vlerësimin e metodologjisë për dëmet dhe humbjet nga fatkeqësitë;

-mekanizmin institucional dhe infrastrukturën e nevojshme për menaxhimin dhe koordinimin e të dhënave.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Brendshme, Instituti i Statistikave dhe përfaqësues të FAO-s.

Lajme të tjera