Plani Kombëtar për Emergjencat Civile

Gjatë takimit të grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e Planit Kombëtar të Emergjencave Civile, ku janë përfshirë ekspertë nga të gjitha institucionet e përfshira në këtë proces, nën ekspertizën teknike të dy konsulentëve ndërkombëtarë z. Paul Murphy, z. Devin Kerins dhe dy konsulentëve kombëtarë z. Rikard Luka dhe z. Enri Hide.

Ky aktivitet u suportua nga projekti RESEAL (Resilience Strengthening in Albania).

#Sweden#Portugal#UNDP#EFDRR#DRA#DRR#BE

Lajme të tjera