Menaxhimi Rrezikut nga Përmbytjet IPA FF takim në Fier

Në kuadër të Programit të UE – IPA Fire&Flood, me koordinimin e #AKMC u zhvillua në Fier aktiviteti përmbyllës në lidhje me proçedurat specifike për secilin vend për zhvillimin e Planeve të Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet dhe harmonizimin e tyre me Planet e Menaxhimit të Baseneve Ujore.

Gjatë këtij aktiviteti u vizitua në terren nga afër zonat e rrezikuara, në zonën pilote, në Fier që u pasua nga takime me institucionet vendore.

#AKMC#IPAFF#UE

Lajme të tjera